Zasady udostępniania przez Biuro Rozwoju Miasta informacji

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego osobom trzecim.

Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej jest samorządową jednostką budżetową, wykonującą w imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej zadania własne gminy z zakresu planowania przestrzennego. Jest wobec tego podmiotem publicznym, który w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, jest zobowiązany do udostępniania osobom trzecim niektórych informacji o znaczeniu publicznym i urzędowym.

Stosownie do przepisów w/w ustawy, oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podlegają udostępnieniu na rzecz osób trzecich informacje o procedurze tworzenia projektów aktów prawa miejscowego, czyli w przypadku Biura Rozwoju Miasta, tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, co stanowi realizację obowiązku, określonego w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta, jako ustawa szczególna wobec ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określa zasady udostępniania informacji o projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zasady wnoszenia uwag i wniosków do planu. /Link do BIP Urzędu Miejskiego/

Strona internetowa Biura Rozwoju Miasta jest jedynie dodatkowym źródłem informacji na temat sporządzanych w mieście opracowań planistycznych.

Biuro Rozwoju Miasta na swojej stronie internetowej zamieszcza w szczególności informacje o stanie prac planistycznych w mieście, a więc o tym, jakie tereny objęte są obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego i projektami planów.

Ponadto na stronie biura publikowane są ogłoszenia Prezydenta Miasta, dotyczące procedury planistycznej sporządzanych projektów planów miejscowych, a także uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
/Link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego/