Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. Uncategorized
 4. /
 5. Studium uwarunkowań i kierunków...
PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr X/165/2015 z 25.08.2015 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej,
  Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.
 • Opinia MKUA – Nr 8/2018 z 21.06.2018 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.01.2019 do 28.01.2019 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 25/2018 z 7.12.2018 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.02.2019 r. do 7.03.2019 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 3/2019 z 8.02.2019 r.
 • Ponowne wyłożenie fragmentów projektu do publicznego wglądu –
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XLVI/1085/2022 z 23.06.2022
 • Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 • Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i obowiązywała od dnia 23.06.2022 do 29.07.2022 r., kiedy Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.50.2022, w którym stwierdził nieważność uchwały.
  Wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego oznacza że od dnia 29.07.2022 r. wykonywanie oraz obowiązywanie uchwały zostało czasowo wstrzymane.

s

UWAGA

Dnia 29.07.2022 r. Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.50.2022, w którym stwierdził nieważność uchwały.

Wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego oznacza że od dnia 29.07.2022 r. wykonywanie oraz obowiązywanie uchwały zostało czasowo wstrzymane.

i

Tekst uchwały w sprawie Studium

i

1. Stan miasta i uwarunkowania rozwoju

i

1. 1 Mapa - Dotychczasowe zagospodarowanie terenów

i

1. 2 Mapa - Stan środowiska przyrodniczego

i

1. 3 Mapa - Dziedzictwo kulturowe i zabytki

i

1. 4 Mapa - Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej

i

2. Kieunki zagospodarowania przestrzennego miasta

i

3. Rysunek studium

i

4. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń studium

i

4.1 Mapa - Strefy funkcjonalno-przestrzenne - synteza

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała w sprawie Studium z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Dane przestrzenne

i

Rozstrzygnięcie nadzorcze