104 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej przyjętego uchwałą Nr XIX/487/2012 z 29.05.2012 r.

  1. Home
  2. /
  3. BIP
  4. /
  5. Plany obowiązujące
  6. /
  7. 104 Studium uwarunkowań i...
i

Rysunek studium

i

1. Stan miasta i uwarunkowania rozwoju

i

2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta

i

3. Synteza ustaleń studium

s

UWAGA

Zmienione przez zmiany Studium nr: 162 i 178

i

1.1 Stan istniejący

i

1.2 Mieszkalnictwo i usługi aktywności gospodarczej

i

1.3 Stan środowiska przyrodniczego, dziedzictwo kulturowe

i

1.4 Infrastruktura techniczna - komunikacja

i

1.5 Infrastruktura techniczna - gaz, elektroenergetyka, ciepło

i

1.6 Infrastruktura techniczna - gospodarka wodno-ściekowa

i

2.1 Strefy funkcjonalno-przestrzenne miasta

i

2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego

i

2.3 Obszary i obiekty chronione

i

2.4 Kierunki rozwoju systemów komunikacji

i

2.5 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury wodno-ściekowej

i

2.6 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury ciepło, gaz, elektroenerg.

i

2.7 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

i

3.1 Pomniejszony rysunek Studium

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. studium

i

Uzasadnienie