Informacja z LIV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z LIV sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na LIV Sesji, która odbyła się 2 lutego 2023 r., podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XX/524/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną (plan nr 158 etap II),

(link do planu nr 158 (etap II),

– uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

(link do uchwały),

– uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Bielsku, w rejonie ulicy Gwarków (plan nr 266),

(link do planu nr 266),

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku obejmującego teren w rejonie ulic: Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej – w zakresie stref infrastruktury elektroenergetycznej (plan nr 270),

(link do planu nr 270),

– uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej,

(link do uchwały).