Projekty mpzp lub zmiany mpzp w trakcie procedury planistycznej

i

Projekty mpzp przekazane do opiniowania i uzgodnień wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagana)

i

Ogłoszenia o wyłożeniu/ ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych

i

Projekty mpzp przedstawiane Radzie Miejskiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagana) i raportem