262 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych – w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLI/971/2022 z 17.02.2022 r.. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 4/2022 z 25.02.2022 r....