Informacja w sprawie procedury planistycznej

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE O PROCEDURZE SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  BIELSKA-BIAŁEJ

 

Prezydent Miasta po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany, kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;

3) sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej;

5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,

6) występuje o:

a) opinie o projekcie planu:

– miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej,

– wójtów i burmistrzów gmin, graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,

– Marszałka Województwa Śląskiego,

– Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,

– Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, 

– właściwych dysponentów sieci:

b) uzgodnienie projektu planu z:

– Wojewody Śląskiego i Zarządu Województwa Śląskiego, w zakresie odpowiednich zadań rządowych
i samorządowych,

– wojewódzkiego konserwatora zabytków,

– organów właściwych do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,

– Miejskiego Zarządu Dróg, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,

– Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, jako organów bezpieczeństwa państwa

– dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach,

7) uzyskuje zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne;

8) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

9) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

10) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu;

11) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania;

12) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia;

13) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11.

 

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

a)    opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b)    opatrzone podpisem zaufanym

 

Jeżeli Rada Miejska stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu – czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą.

 

Plan miejscowy uchwala Rada Miejska, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

 

Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.

 

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.