INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Biurze Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej
w skrócie „RODO”:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 6. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Bӧttcher.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: pawel.bottcher@brm.bielsko-biala.pl
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora,
  3. telefonicznie: 33 497 899 lub 33 4971 891.
 3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie
  w związku z realizacją zadania Miasta Bielsko-Biała, w zakresie planowania przestrzennego określonego przepisami prawa (ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie niezbędnym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do:
 7. dostępu do swoich danych osobowych,
 8. sprostowania swoich danych osobowych,
 9. usunięcia swoich danych osobowych,
 10. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 11. przenoszenia swoich danych osobowych,
 12. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 13. do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
 14. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Adres Korespondencyjny:
Podmiot: Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej
Adres: pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała

Dane Kontaktowe:
Telefon: +48 33 4971 899
Email: sekretariat@brm.bielsko-biala.pl
Adres strony bip: https://brm.bielsko-biala.pl/