247 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej

247 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa , usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej Termin składania wniosków...
234 Ogłoszenie – Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków

234 Ogłoszenie – Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków...