266 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Bielsku, w rejonie ulicy Gwarków

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 266 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Tekst planu

h

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LIV/1248/2023 z 2.02.2023 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 4/2023 z 24.02.2023 r.
 • Opinia MKUA
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.10.2023 do 16.11.2023
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2023 z 20.10.2023 r.
 • Uchwalenie – uchwałą Nr LXVII/1514/2024 z 18 stycznia 2024 r.
 • Ogłoszenie: Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 889 z 31.01.2024 r
s

UWAGA!!!

Plan zmienił częściowo ustalenia planu nr  076

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienia RDOŚ odstąpienia od wykonywania prognozy

h

Uzgodnienie PPIS zakresu prognozy

h

Prognoza oddziaływania na środowisko

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie

h

Dane przestrzenne