244 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 244 Zmiana miejscowego planu...
h

Tekst planu

h

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXX/729/2021 z 18.03.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej nr 7/2021 z 9.04.2021 r.
 •  Opinia MKUA – nr 2/2021 z 15.07.2021 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu –10 stycznia – 31 stycznia 2022 roku
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 26/2021 z 31.12.2021 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XLIII/1011/2022 z 24.03.2022 r
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2448 z 12.04.2022 r.
 • Uchwała zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 107

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały

h

Karta informacyjna

h

Ekofizjografia

h

Uzgodnienie zakresu prognozy

h

Prognoza oddziaływania na środowisko wraz z aneksem do prognozy

h

Opinia RDOŚ i PPIS

h

Uzasadnienie

h

Podsumowanie

h

Dane przestrzenne