242 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 242 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXX/728/2021 z 18.03.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 7/2021 z 9.04.2021 r.
 • Opinia MKUA – nr 1/2022 z 4.04.2022
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2022 z 15.07.2022 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.07.2022 do 12.08.2022
 • Uchwalenie – uchwała Nr XLVIII/1134/2022 z 22.09.2022
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz..6010 z 30.09.2022 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 066

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne