233 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 233 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/317/2019 z 17.12.2019 r.
 • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.07.2020 do 21.08.2020 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2020 z 24.07.2020 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/596/2020 z 20.10.2020 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7486 z 28.10.2020 r.
s

UWAGA

Plan zastąpił część ustaleń planu nr 125

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne