231 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 231 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • uchwała o przystąpieniu – Nr XII/252/2019 z 22.10.2019 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 23/2019 z 15.11.2019 r.
 • Opinia MKUA –  na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.07.2020 do 21.08.2020 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2020 z 24.07.2020 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/595/2020 z 20.10.2020 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7485 z 28.10.2020 r.
s

UWAGA

 • Na uchwałę została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (skarżący – FONTE sp. z o.o).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach:
  1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej działki oznaczonej nr 1909/1,
  2. stwierdza nieważność § 5 pkt 2 zaskarżonej uchwały,
  3. oddala skargę w pozostałym zakresie,

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Wyrok WSA