225 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Akademii Umiejętności, Lipnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 225 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XI/214/2019  z dnia 24.09.2019 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2019 z 18.10.2019 r.
 • Opinia MKUA –  na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 19.02.2021 do 11.03.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 3/2021 z 12.02.2021 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/766/2021 z 20.05.2021 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3701 z 31.05.2021r
s

UWAGA

Plan zastąpił część ustaleń planu nr 54

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne