209 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Orchidei i ul. Czeremchowej w obrębie Hałcnów

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 209 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/772/2018 z 20.03.2018 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r.

 • Opinia MKUA – Nr 4/2019 z 4.04.2019 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.07.2019 do 12.08.2019 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2019 z 12.07.2019 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XII/257/2019 z 22.10.2019 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7235 z 31.10.2019 r.

s

UWAGA

Plan zmienił częściowo ustalenia planu nr 088 oraz opracowanie
nr 139 (zmiana planów)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne