190 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mająca na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 190 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/245/2015 z 22.12.2015 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 2/2016 z  22.01.2016 r.

 • Opinia MKUA – Nr 10/2016 z 25.05.2016 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.08.2016 do 15.09.2016 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 17/2016 z 19.08.2016 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/438/2016 z 29.11.2016 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6481 z  6.12.2016 r.

 • Wojewoda Śląski wydał w dniu 4.01.2017 roku rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.1.145.2016, w którym stwierdził nieważność uchwały.

 • W ustawowym terminie, czyli do dnia 4.02.2017 roku nie została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, co oznacza, że uchwała przestała obowiązywać.

 • Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XXVI/497/2017 z 28.02.2017 r.

 • Ogłoszenie (po ponownym uchwaleniu) – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1579, z 8.03.2017 r.

s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 51
mająca na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne

i

Rozstrzygnięcie nadzorcze