189 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 189 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/227/2015 z 24.11.2015 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 26/2015 z 18.12.2015 r.
 • Opinia MKUA – nr 1/2016 z 16.03.2016 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 6.06.2016 do 4.07.2016 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2016 z 27.05.2016 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXII/424/2016 z 25.10.2016 r. 
 • Wojewoda Śląski wydał do uchwały rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.1.124.2016 z 2.12.2016 roku, w którym stwierdził nieważność uchwały w części określonej w:
  – § 4 pkt 1 lit. c i lit. d,
  – § 5 pkt 4 lit. b,
  – § 5 pkt 5.
  Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała wobec rozstrzygnięcia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ww. zapisy uchwały przestały obowiązywać z dniem 5.01.2017 roku
s

UWAGA

Wojewoda rozstrzygnieciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały w części określnonej w:

 • § 4 pkt 1 lit. c i lit. d
 • § 5 pkt 4 lit. b
 • § 5 pkt 5
s

UWAGA

Plan uchylił w całości ustalenia planu nr 179

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne

i

Rozstrzygnięcie nadzorcze