187 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienica

 1. Home
 2. /
 3. Plany obowiązujące
 4. /
 5. 187 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/224/2015 z 24.11.2015 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, 
  Nr 26/2015 z  18.12.2015 r.

 • Opinia MKUA – Nr 12/2016 z 22.06.2016 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.10.2016 r. do 27.10.2016 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 20/2016 z 30.09.2016 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIX/564/2017 z 23.05.2017 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3377 z  2.06.2017 r.

 • Uchwała obowiązywała od dnia 17.06.2017 roku do dnia 30.07.2017 roku, jednak mogła być wykonywana tylko do dnia 30.06.2017 roku, ponieważ w dniu 30.06.2017 roku Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.1.67.2017, w którym stwierdził nieważność uchwały w całości. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 30.03.1990 roku o samorządzie gminnym, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego wykonanie uchwały zostało wstrzymane, co nastąpiło w dniu 30.06.2017 roku.

 • Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała skargi na rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uchwała przestała obowiązywać z dniem 31.07.2017 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentów projektu do publicznego wglądu – od 28.07.2017 do 17.08.2017 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2017 z 21.07.2017 r.

 • Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XXXIII/628/2017 z 2.10.2017 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5423 z  10.10.2017 r.

 • Na uchwałę Nr XXXIII/628/2017 została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – oddalenie skargi

s

UWAGA

Plan zmienił częściowo ustalenia planu nr 90

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne