185 Ogłoszenie o wyłożeniu fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. Ogłoszenia
 4. /
 5. Ogłoszenia o wyłożeniu
 6. /
 7. 185 Ogłoszenie o wyłożeniu...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko

Termin składania uwag – 4 kwietnia 2022 r.

Link do ogłoszenia

 

Wyjaśnienia dotyczące wyłożonych do publicznego wglądu fragmentów projektu studium 

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU WYŁOŻONE SĄ WYŁĄCZNIE FRAGMENTY PROJEKTU STUDIUM, w których wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wyłożonego do publicznego wglądu w roku 2019, oraz aneks do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Pod tekstem zamieszczono linki do:

 1. projektu części 1 studium – Stan miasta i uwarunkowania rozwoju
  z wyróżnionymi w części tekstowej zmianami,
 2. projektu części 2 studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta
  z wyróżnionymi w części tekstowej zmianami,
 3. projektu części 3 studium – Rysunek studiumz wyróżnionymi zmianami,*
 4. projektu części 3 studium – Rysunek studiumbez wyróżnionych zmian,
 5. projektu części 4 studium – Synteza ustaleń studiumz wyróżnionymi w części tekstowej zmianami,
 6. materiału pomocniczego – projekt rysunku studium z wyróżnionymi zmianami na tle mapy ewidencyjnej,
 7. prognozy oddziaływania na środowisko projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w 2019 roku,
 8. aneksu do prognozy oddziaływania na środowisko, dotyczącego zmian wprowadzonych do projektu studium.

 

Zmiany wprowadzone do tekstów części 1, 2 i 4 projektu studium zostały wyróżnione kolorem czerwonym.

Na załącznikach graficznych do części 1 projektu studium wprowadzone zmiany (nie wyróżnione na rysunkach) objęły:

 • na rysunku nr 1/1 „Dotychczasowe zagospodarowanie terenów” – budynek mieszkalny przy ul. Maków 15b włączono do terenu zabudowy mieszkaniowej,
 • na rysunku nr 1/3 „Dziedzictwo kulturowe i zabytki” – prawidłowo wskazano część budynku położonego przy ul. Maków 11, wpisaną do Gminnej Ewidencji Zabytków,
 • na rysunku nr 1/4 „Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej” – połączenie ul. Babiogórskiej z ul. Jana Kochanowskiego oznaczono jako drogę projektowaną.

Ponadto w części 2 na rys. nr 1 zaktualizowano przebieg ulic zbiorczych, stosownie do zmian wprowadzonych na rysunku studium, a rysunek nr 4 uwzględnia stan prawny na czerwiec 2021 r.

*W odniesieniu do pkt 3 wyjaśnia się, że na tle rozjaśnionego projektu rysunku studium wyróżniono:

 • czarnymi obwódkami oraz mocniejszymi kolorami, a także kolejnymi numerami od 1 do 135 obszary, w których wprowadzono zmiany w stosunku do rysunku wyłożonego do publicznego wglądu w 2019 r.; obok numerów od 1 do 135 (niebędących oznaczeniami projektu i służących jedynie identyfikacji terenów w czasie wyłożenia) podano w nawiasie aktualne oznaczenia terenów zgodnie z legendą rysunku studium,
 • mocniejszym kolorem niebieskim zmienione obszary przedstawione na aktualnych mapach zagrożenia powodziowego, dla których obowiązują przepisy odrębne.

Mapy zagrożenia powodziowego są wiążące dla organu sporządzającego projekt studium.

Załącznik graficzny nr 4/1 do części 4 „Strefy funkcjonalno-przestrzenne – synteza” uwzględnia zmiany wprowadzone na rysunku studium.

Linki:

 1. projekt części 1 studium – Stan miasta i uwarunkowania rozwoju – z wyróżnionymi w części tekstowej zmianami,
 2. projekt części 2 studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta – z wyróżnionymi w części tekstowej zmianami,
 3. projekt części 3 studium – Rysunek studium – z wyróżnionymi zmianami,*
 4. projekt części 3 studium – Rysunek studium – bez wyróżnionych zmian,
 5. projekt części 4 studium – Synteza ustaleń studium – z wyróżnionymi w części tekstowej zmianami,
 6. materiał pomocniczy – projekt rysunku studium z wyróżnionymi zmianami na tle mapy ewidencyjnej,
 7. prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w 2019 roku,
 8. aneks do prognozy oddziaływania na środowisko, dotyczący zmian wprowadzonych do projektu studium.