167 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego położonego przy ul. Żywieckiej i ul. Rychlińskiego

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 167 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/902/2013 z 20.12.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, z 24.01.2014 r.

 • Opinia MKUA – nr 7/2014 z 3.06.2014 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.08.2014 do 1.09.2014 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 15/2014, z 25.07.2014 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1099/2014 z 30.09.2014 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5096 z 8.10.2014 r.

 • Wojewoda Śląski wydał w dniu 7.11.2014 roku rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.58.2014, w którym stwierdził nieważność uchwały w całości.

 • Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, uchwała przestała obowiązywać.

 • Plan został ponownie skierowany do Rady Miejskiej, celem uchwalenia, bez ponawiania procedury planistycznej i następnie ponownie uchwalony

 • Ponowne uchwalenie – uchwała  Nr II/15/2014 z 9.12.2014 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. – poz. 6563, z 17.12.2014 r.

s

UWAGA

Ustalenia planu uchyliły w całości ustalenia planu nr 93 i planu nr 137 (zmiany planu) i częściowo ustalenia planu nr 100

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne

i

Rozstrzygnięcie nadzorcze