163 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówką i ul. Młodzieżową

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 163 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/804/2013 z 25.06.2013 r.
 • Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 5.07.2013 r.
 • Opinia MKUA – nr 6/2014 z 15.04.2014 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.09.2014 r. do 13.10.2014 r.
 • Ogłoszenie prasowe – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 18/2014 z 5.09.2014 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.05.2015 do 16.06.2015 r.
 • Ogłoszenie prasowe – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 9/2015, z 8.05.2015 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr X/169/2015 z 25.08.2015 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4444 z 3.09.2015 r.
 • Wojewoda Śląski wydał w dniu 2.10.2015 roku rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IF.III.4131.1.73.2015, w którym stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej zapisu w §7 pkt 1 lit. b.
 • Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, weszło ono w życie w dniu  7.11.2015 roku, co oznacza, że od tego dnia uchwała w tym zakresie nie obowiązuje.
s

UWAGA

 • Plan zmienił część ustaleń planów nr: 36 (36_04, 36_05), 111, 128, 131
 • Plan został zmieniony częściowo przez zmianę planów nr 234 (w zakresie stanowisk archeologicznych)
s

UWAGA

Wojewoda rozstrzygnieciem nadzorczym stwierdził nieważność §7 pkt 1 lit. b. uchwały

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne

i

Rozstrzygnięcie nadzorcze