160 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy w celu ochrony terenów zieleni w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 160 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIV/626/2012 z 27.11.2012 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 7.12.2012 r.

 • Opinia MKUA – nr 3/2014 z 5.02.2014 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.05.2014 r. do 30.06.2014 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała z 23.05.2014 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1074/2014 z 26.08.2014 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4540, z 9.09.2014 r

s

UWAGA

Plan został częściowo zmieniony przez opracowanie nr 182 (zmiana planów) – tylko w zakresie stref zagrożenia powodziowego oraz ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez opracowanie nr 234 (zmiana planów)

Część ustaleń planu zostanie zmieniona przez plan nr 235 i 255

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS