144 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T .Jeża i M. Lermontowa

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 144 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LIX/1387/2010 z 31.08.2010 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 37, z 17.09.2010 r.
 • Opinia MKUA  –  nr 1/2012 z 14.03.2012 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.07.2016 do 19.08.2016 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej – Nr 15/2016 z 22.07.2016 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu – od 28.07.2017 do 17.08.2017 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 15/2017 z 21.07.2017 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXV/693/2017 z 21.11.2017 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6397, z 30.11.2017 r.
 • Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 7.09.2018 r. – stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej nieruchomości położonej przy ulicy Komorowickiej 84 (sygnatura akt: II SA/Gl 449/18).
 • Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ww. wyrok, zapis planu przestał obowiązywać z dniem 16.11.2018 roku.
s

UWAGA

Plan został częściowo zmieniony zmianą planów nr 226

Plan zostanie zmieniony przez plan 261

  s

  UWAGA

  Wyrokiem WSA stwerdzono nieważność uchwały w części dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Komorowickiej 84

  DO POBRANIA

  i

  Uchwała o przystąpieniu

  i

  Uchwała ws. planu z załącznikami

  i

  Uzasadnienie do projektu uchwały

  i

  Karta informacyjna

  i

  Ekofizjografia

  i

  Uzgodnienie zakresu prognozy

  i

  Prognoza oddziaływania na środowisko

  i

  Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko

  i

  Opinie RDOŚ i PPIS

  i

  Uzasadnienie

  i

  Podsumowanie

  i

  Dane przestrzenne

  i

  Wyrok WSA