140 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 140 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LIV/1273/2010 z dnia 27.04.2010 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 20, z 28.05.2010 r.

 • Opinia MKUA – nr 2/2011 z 6.05.2011 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 3.10.2011 do 31.10.2011 r.

 • Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto z 23.09.2011 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XVII/408/2012 z 27.03.2012

 • Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego Nr IF.III.4131.28 z dnia 4.05.2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 10.05.2012 roku, poz. 1934

 • Rozstrzygnięcie było zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8.10.2012 roku – oddalenie skargi (sygnatura akt: II SA/GL 859/12).

 • Gmina Bielsko-Biała nie wniosła skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w związku z czym uchwała nie obowiązuje.

 • Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XXXIV/840/2013 z 24.09.2013 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5925, z dnia 3.10.2013 r.

s

UWAGA

 • Część ustaleń tego planu zastąpiła niektóre ustalenia planu nr 67
 • Plan został częściowo zmieniony zmianą planów nr 226

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne

i

Rozstrzygnięcie nadzorcze

i

Wyrok WSA