139 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej wschodniej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska”

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 139 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LIV/1272/2010 z dnia 27.04.2010 r,
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 19, z 14.05.2010 r.
 • Opinia MKUA – nr 4/2010 z 1.12.2010 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.07.2011 do 24.08.2011 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 28, z 15.07.2011 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XV/335/2012 z 24.01.2012 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1115, z 8.03.2012 r.
 • Wojewoda Śląski wniósł skargę na plan do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5.11.2012 roku – stwierdzenie nieważności uchwały. Gmina Bielsko-Biała nie wniosła skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, co oznacza, że uchwała przestała obowiązywać od dnia 28.02.2013 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.04.2013 r. do 15.05.2013 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 5.04.2013 r.
 • Ponowne uchwalenie – uchwała Nr XXXII/802/2013 z 25.06.2013 r.
 • Ponowne ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4813, z 8.07.2013 r.
s

UWAGA

 • Zmiana planu zmieniła część ustaleń planów nr 88 i 35 (dla terenu oznaczonego symbolem N)
 • Część ustaleń została zmieniona przez plan nr 197209

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne

i

Wyrok WSA