138 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza)

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 138 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LIV/1271/2010 z dnia 27.04.2010 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 19, z 14.05.2010 r.
 • Opinia MKUA – nr 5/2010 z 1.12.2010 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.02.2011 do 24.03.2011 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 38, z 16.02.2011 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr VII/138/2011 z 17.05.2011 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2849, z 18.07.2012 r.
 • Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały (IF/III/0911 z 24.06.2011 r.)
 • Gmina Bielsko-Biała złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21.10.2011 roku – uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody (sygnatura akt: II SA/GL 626/11)
 • Na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wojewoda Śląski złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22.03.2012 roku – oddalenie skargi kasacyjnej (sygnatura akt: II OSK 188/12), co oznacza, że uchwała nie utraciła mocy obowiązującej

s

UWAGA

 • Zmiana dotyczy planu nr 91
 • Zastąpiony przez plan nr 189 – obowiązuje jedynie fragment jednostki oznaczonej na rysunku planu nr 138_KDZ-02A

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne

i

Rozstrzygnięcie nadzorcze

i

Wyrok WSA

i

Wyrok NSA