133 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 133 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVIII/920/2009 z dnia 10.03.2009 r.

 • Ogłoszenie w prasie – 20.03.2009 r. (Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 12, z 20.03.2009 r.)

 • Opinia MKUA – nr 7/2009 z 7.09.2009 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu od 10.11.2009 do 9.12.2009 r.

 • Ogłoszenie w prasie – 3.11.2009 r. (Nr 258, Dziennik Zachodni)

 • Uchwalenie – uchwała Nr LIV/1274/2010 z dnia 27.04.2010 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 107, poz. 1780, z 15.06.2010 r.

s

UWAGA

Ustalenia tego planu zostały częściowo zmienione zmianami planów nr: 156,  226, 234 i 240

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne