124 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 124 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 •  Uchwała o przystąpieniu – Nr XVI/408/2007 z 16.10.2007 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 45, z 9.11.2007 r.

 • Opinia MKUA – nr 2/2008 z 17.06.2008 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.09.2008 do 28.10.2008 r.

 • Ogłoszenie prasowe – Dziennik Zachodni, z 22.09.2008 r.

 • Ponowne wyłożenie – od 27.04.2009 do 27.05.2009 ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 16, 17.04.2009 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1092/2009 z 25.08.2009 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 179, poz. 3269, z 7.10.2009 r.

 • Złożono 2 skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: 

  1. W sprawie 1-szej– wyrok WSA z 4.11.2011 roku wydał wyrok, w którym, w częściach odnoszących się do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Gościnna Dolina”, stwierdził nieważność:

  1) § 5 pkt. 6 lit. e in fine oraz § 16 – w zakresie odnoszącym się do jednostek Z-2 i Z-3,

  2) § 12 i § 8 pkt. 2 w zakresie odnoszącym się do jednostki MN-03

  Na wyrok WSA Gmina wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 25.04.2012 roku oddalił skargę kasacyjną

  2. W spawie 2-giej – postanowienie WSA (sygnatura akt: II SA/GL 621/11) – odrzucenie skargi

s

UWAGA

s

UWAGA

Wyrokiem WSA stwierdzono nieważność zapisów planu w częściach odnoszących się do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Gościnna Dolina”

1) § 5 pkt. 6 lit. e in fine oraz § 16 – w zakresie odnoszącym się do jednostek Z-2 i Z-3,

2) § 12 i § 8 pkt. 2 w zakresie odnoszącym się do jednostki MN-03

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Wyrok WSA