123 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 123 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr V/84/2007 z 20.02.2007 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 117 21.05.2007 r.

 • Opinia MKUA – nr 11/2009 z 2.12.2009 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.11.2012 do 14.12.2012 r.

 • Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 9.11.2012 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentów projektu planu – od 26.04.2013 r. do 28.05.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 19.04.2013 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/800/2013 z 25.06.2013 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4811, z 8.07.2013 r.

 • Wojewoda Śląski wobec uchwały wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.34.2013 z dnia 2.08.2013 roku, w którym stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej zapisów: § 18 pkt. 1 lit. b w zakresie słów: „we wschodniej części terenu”, § 19 pkt. 2 lit. b, w/w zapisy przestały obowiązywać, w pozostałej części uchwała obowiązuje.

s

UWAGA

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez zmiany planów nr 234 i 238 oraz planem 227.

Część ustaleń planu zostanie zmieniona przez plan nr 215 i zmianę planu nr 289

s

UWAGA

Rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdzono nieważność uchwały w części dotyczącej zapisów:

 • § 18 pkt. 1 lit. b w zakresie słów: „we wschodniej części terenu”,
 • § 19 pkt. 2 lit. b.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne

i

Rozstrzygnięcie nadzorcze