116 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 116 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu Nr LXIII/2070/2006 z dnia 10.10.2006 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 46, z 17.11.2006 r.
 • Opinia MKUA – nr 12/2009 z 2.12.2009 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.10.2010 r. do 16.11.2010 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, 1 października 2010r., nr 39
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.07.2011 do 12.08.2011 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, 8 lipca 2011 r., nr 27
 • Uchwalenie – uchwała nr XXII/576/2012 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4617, z 12.11.2012 r.
 • Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (skarga z dnia 13.10.2016 r.).
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 25.08.2017 roku (sygnatura akt: II SA/GL 1155/16) stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej terenów oznaczonych jako:  od 116_U,P-01 do 116_U,P-11; od 116_P-01 do 116_P-07; 116_O,P-01; 116_O,P-02; od 116_ZI-01 do 116_ZI-03.
 • Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dniem 3.11.2017 roku uchwała przestała obowiązywać w zakresie określonym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
s

UWAGA

 • Plan uchylił część planu 36 (36_L15)
 • Plan będzie zmieniony przez plan nr 221, oraz zmianę planu 277

s

UWAGA

Wyrokiem WSA stwierdzono nieważność uchwały w części dotyczącej terenów oznaczonych jako:

 • 116_U,P-01 do 116_U,P-11
 • 116_P-01 do 116_P-07
 • 116_O,P-01
 • 116_O,P-02
 • 116_ZI-01 do 116_ZI-03

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Wyrok WSA

i

Dane przestrzenne