102 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla bulwarów rzeki Białej w rejonie ulic gen. Bora-Komorowskiego, Partyzantów, Leszczyńskiej, gen. Maczka

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 102 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/1245/2005 z dnia 11.01.2005 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 238, z 11.10.2006 r.

 • Opinia MKUA – nr 4/2007 z 23.10.2007 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.02.2008 do 29.02.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 4, z 25.01.2008 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 26.05.2008 do 23.06.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 19, z 9.05.2008 r.,

 • Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 3.11.2008 do 3.12.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 43 z 24.10.2008 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XL/945/2009 z dnia 7.04.2009 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 92, poz. 2001, z 29.05.2009 r.

 • Plan był zaskarżony przez Wojewodę Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wskutek wyroku sądu przestały obowiązywać zapisy: § 5 pkt. 2 lit. c, § 9 pkt. 1 lit. b, § 9 pkt. 4 lit. c, § 10 pkt. 4 lit. g, § 11 pkt. 4 lit. b

s

UWAGA

Częściowo zmieniony przez plan nr 155 i zmianami planów nr: 182 (w zakresie zagrożenia powodziowego) i 226.

s

UWAGA

Wskutek wyroku WSA przestały obowiązywać zapisy:

 • 5 pkt. 2 lit. c
 • 9 pkt. 1 lit. b
 • 9 pkt. 4 lit. c
 • 10 pkt. 4 lit. g
 • 11 pkt. 4 lit. b

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne

i

Wyrok WSA