098 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w Starym Bielsku, pomiędzy linią kolejową, rzeką Wapienicą, północnym obrzeżem ulicy Zapłocie Małe, oraz ulicami Jedwabniczą i Kołodziejską w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 098 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVI/1167/2004 z 16.11.2004 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 279, z 29.11.2004 r.

 • Opinia MKUA – nr 4/2006 z 21.03.2006 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.05.2004 do 4.06.2007 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 16, z 20.04.2007 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentu projektu planu do publicznego wglądu – od 27.08.2007 do 24.09.2007

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 33, z 17.08.2007 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIV/648/2008 z 29.04.2008 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 136, poz. 2651, z 24.07.2008 r.

s

UWAGA

 • Plan uchylił jednostki planu 36 (36 – SB1)
 •  Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez opracowanie nr 234 (zmiana planu) oraz plan nr 203253

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne