091 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza)

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 091 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/320/2003 z dnia 15.07.2003 r.,

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, z 23.09.2004 r.

 • Opinia MKUA – Nr 6/2005 z 31.03.2005

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.01.2006 do 21.02.2006

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 13, z 16.01.2006

 • Uchwalenie–uchwała Nr LVIII/1848/2006 z 16.05.2006 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2640 z 14.08.2006 r.

s

UWAGA

 • Plan uchylił jednostkę planu 35_L-1U. 
 • Plan częściowo uchylony przez plan nr 138
 • Częściowo zastąpiony planem nr 189
 • Plan został częściowo zmieniony przez zmianę planów nr 182 – tylko w zakresie stref zagrożenia powodziowego oraz zmianę planu 226 .
 • Ustalenia planu zostaną częściowo zmienione przez plan 246
 • Ustalenia planu zostaną częściowo zmienione przez opracowanie nr 274 (zmiana planu)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne