088 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska”

 1. Home
 2. /
 3. Plany obowiązujące
 4. /
 5. 088 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu Nr XVI/195/95 z dnia 13.06.1995 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 29, z 20.07.1995 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.05.2000 do 12.06.2000 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 17, z 27.04.2000 uchwały o odrzuceniu zarzutów i protestów na sesji w dniu 21.11.2000 r., skarga do NSA
 • Uchwalenie – uchwała nr XXV/666/2008 z dnia 13.05.2008 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 136, poz. 2652 z 24.07.2008 r.
s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez opracowania
nr 139, 146, 234 i 237 (zmiany planu), oraz plany nr 197 i 209.

Część ustaleń planu będzie zmieniona przez plan nr 210 i 252

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne