069 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w Komorowicach Krakowskich i Hałcnowie, pomiędzy potokiem Kromparek, ulicami: Hałcnowską, Janowicką, Trzynastu Zakrętów, Pod Kasztanem i północną granicą miasta

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 069 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu z dnia 8.10.2002 r. Nr LXVII/1075/2002

 • Ogłoszenie w prasie – 22.08.2005 r.

 • Opinia MKUA – nr 2/2013 z 15.05.2013 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.11.2013 r. do 16.12.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 8.11.2013 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentów projektu planu do publicznego wglądu – od 23.05.2014 r. do 24.06.2014 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10 z 16.05.2014 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1100/2014 z 30.09.2014 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 5097 z 8.10.2014 r.

s

UWAGA

Plan uchylił części planów 15, 36, 39)

Część ustaleń planu została zmieniona przez opracowanie nr 234 (zmiana planu)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne