061 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 061 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1067/2002 z dnia 8.10.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni w Beskidach, Nr 29, 4.02.2003 r.

 • Opinia MKUA – nr 7/2007 z 14.12.2007 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.12.2012 r. do 18.01.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 7.12.2012 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentów planu – od 15.04.2013 do 15.05.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 5.04.2013 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/799/2013 z 25.06.2013

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4810, z 8.07.2013 r.

 • Wojewoda Śląski wobec uchwały wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.33.2013 z 2.08.2013 roku (ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, poz. 5250 z 6.08.2013 r.), w którym stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej zapisów w:
  – § 11 pkt. 2 lit. f
  – § 12 pkt. 2 lit. g
  Wobec nie wniesienia przez Gminę Bielsko-Biała skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w/w zapisy przestały obowiązywać od dnia 7.09.2013 roku, w pozostałej części uchwała obowiązuje

   

 • Plan został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (skarga Tadeusza Śliża), w dniu 30.01.2015 roku sąd wydał wyrok, w którym stwierdził częściową nieważność uchwały (§ 22 uchwały) – sygnatura akt: II SA/GL/1263/14.

s

UWAGA

 • Plan uchylił  jednostkę planu 15 – E4-MN
 • Plan zmienił część ustaleń planu nr 66
 • Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 168 oraz przez opracowania nr 226, 234 (zmiany planów).
s

UWAGA

Nieważność uchwały w części dotyczącej zapisów: § 11 pkt. 2 lit. f, § 12 pkt. 2 lit. g,
§ 22

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Rozstrzygnięcie nadzorcze

i

Wyrok WSA

i

Dane przestrzenne