053 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków

  1. Home
  2. /
  3. Plany obowiązujące
  4. /
  5. 053 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała oprzystąpieniu – Nr LIII/824/2002 z 15.01.2002 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.03.2004 do 20.04.2004 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 63, z 15.03.2004 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXX/930/2004 z 15.06.2004 r.

  • Ogłoszenie – Dz. U. Woj. Śl. Nr 75/2004 z 11.08.2004 r., poz. 2216

s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez plany nr:130 i 150 oraz zmianę planu nr 110. 

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne